ارائه مدل مناسب نظام تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش

نگارش لطف اله سمندری استاد راهنما: دکتر محمد رضا کرمی پور شمس آبادی استاد مشاور: دکتر رسول داودی استاد مشاور: دکتر نقی کمالی پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی (Ph.D) دررشته مدیریت آموزشی بهمن 1397

چکیده:

  این پژوهش با هدف «ارائه مدلی  مناسب  برای نظام تربیت معلم ایران براساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش» در نظر گرفته شد. روش پژوهش؛ از نظر هدف ترکیبی از مدل‌های کاربردی و توسعه‌ای است. از نظر جمع‌آوری داده‌ها نیز، دارای رویکرد آمیخته (کیفی - کمّی) است.

     برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از مجموعه آمار توصیفی و استنباطی شامل جدول و نمودار فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده(AVE)، ماتریس جذر AVE، آزمون کولموگروف‌اسمیرنف، تحلیل عاملی اکتشافی (کومو، بارتلت)، تحلیل عاملی تاییدی، رتبه‌بندی فریدمن وt تک‌نمونه‌ای از طریق نرم‌افزارهای آماری 21SPSS-v، Smart-PLS، Lisrel استفاده شد.

 کد گذاری داده‌ها توسط نرم افزار maxqda1 صورت پذیرفت ابتدا کدگذاری باز و محوری انجام و سپس کدگذاری انتخابی و یا گزینشی اقدام گردید. که تعداد 314 کد شناسایی شد و عوامل تشکیل دهند 204 کد و عوامل اثرگذار 33 کد و عوامل اثر پذیر 77 کد را تشکیل دادند از بین مؤلفه‌های عوامل تشکیل دهنده و اثرگذار و اثر پذیر، مؤلفه ارزشیابی کیفیت آموزش (135 کد) در عوامل تشکیل دهنده، معلم (22 کد) در عوامل اثرپذیر و مدیریت حرفه‌ای (16 کد) در عوامل اثرگذار بیشترین اهمیت را دارند

   نتایج پژوهش نشان داد که: عوامل تشکیل دهنده نظام تربیت معلم ایران دارای ابعاد فلسفه تربیت با 5 مؤلفه، اهداف با 5 مؤلفه، برنامه درسی با 6 مؤلفه، ساختار سازمانی با 6 مؤلفه و ارزشیابی کیفیت آموزش با 7 مؤلفه می‌باشد.

  عوامل اثر گذاربر نظام تربیت معلم ایران دارای ابعاد سیاست‌های کلان اداری کشور با 3 مؤلفه و برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف و آ.پ با 4 مؤلفه و مدیریت حرفه‌ای با 5 مؤلفه می‌باشد.

  عوامل اثر پذیر از نظام تربیت معلم ایران نیز دارای ابعاد معلم با 5 مؤلفه و دانش آموز با 3 مؤلفه و مدرسه با 5 مؤلفه، خانواده با 3 مؤلفه، جامعه با 4 مؤلفه وفرهنگ اجتماعی با 3 مؤلفه می‌باشد.

کلید واژه‌ها: نظام تربیت معلم، عوامل تشکیل دهنده، عوامل اثر گذار ، عوامل اثر پذیر، مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

این پژوهش با حمایت مالی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش به انجام رسیده است.

برای دریافت فایل کامل مقاله با واحد پژوهش تماس بگیرید .

سند تحول بنیادین