تحلیل وضعیت فناوری وفضای مجازی در اسناد تحولی آموزش و پرورش

خط مشی های آموزش و پرورش ایران در قالب اسناد سیاستی با ماهیتی تحولی تدوین شده اند که بردارنده فلسفه،اصول،رویکرد ها و برنامه های نظام آموزش و پرورش هستند ومانندهمه اسناد سیاستی قابلیت تجزیه وتحلیل دارند.

این اسنادعبارتند از:سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،مبانی نظری وزیر نظام های ششگانه آن و اهداف دوره های تحصیلی. این مطالعه با هدف شناسایی چالش های اجرای خط مشی های مرتبط با فناوری ازمنظر ابزارهای اجرای خط مشی در اسناد سیاستی آموزش و پرورش انجام شده است. مساله پژوهش«فقدان مداخله عوامل سهیم و موثر در اجرای خط مشی های فناورانه در اسناد سیاستی آموزش و پرورش» است.برهمین اساس سوالات پژوهش عبارتند از: وضعیت اجرای خط مشی های فناورانه در اسناد آموزش و پرورش چیست؟ چالش های اجرا نشدن خط مشی های فناورانه در اسناد آموزش و پرورش چیست ؟ روش پژوهش ازمنظر گرد آوری داده ها، کیفی با استراتژی تحلیل کیفی داده ها انجام شده است ، رویکرد پژوهش استقرایی و جامعه مورد مطالعه تمامی اسناد آموزش و پرورش بوده است .یافته های پژوهش نشان می دهد که تاکید بر«استفاده از فناوری های آموزشی» از کلید واژه های پر تکرار خط مشی گذاران آموزش و پرورش بهنگام تدوین اسناد بوده است اما ابزار های اجرای خط مشی های فناورانه دراسناد سیاستی تعیین نشده است؛همچنین ابزارهای اجرای خط مشی های فناورانه در سه سطح اجباری، داوطلبانه و نیمه اجباری عبارتند از:توسعه تکالیف قانونی با تاکید بر توسعه زیر ساخت های مورد نیاز خط مشی های فناورانه توسط عوامل سهیم و موثر بعنوان ابزار اجباری ؛ارتقاء سطح عاملیت، خود آگاهی واهتمام برتربیت اخلاقی دانش آموزان و معلم ها بعنوان ابزارهای داوطلبانه ومشارکت جامعه مدنی بعنوان ابزارهای نیمه اجباری برای بهبود اجرای خط مشی های فناورانه اسناد سیاستی نظام آموزش و پرورش.

واژگان كليدي: اسناد آموزش و پرورش؛ اجرای خط مشی ،فناوری.

دكتر محمود اماني طهراني دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش   amanitehrani@yahoo.com     

دكتر مهدي نويد ادهم استاد دانشگاه تربیت دبیرفنی شهید رجاییtest@sru.ac.ir

Ahmadreza Dourandish@ gmail.com   معاون امور کمیسیون های شورای عالی آموزش و پرورش دكتر احمدرضا دورانديش

دكتر فاطمه راغب(نویسنده مسول) مشاور نظارت و ارزیابی شورای عالی آموزش و پرورش  f,ragheb@ut.ac.ir