جستاری در اجرای سندتحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش

پس از ابلاغ سندتحول بنیادین آموزش‌وپرورش وتاکید دربخش دوم ازفصل هشتم آن مبنی بر اجرای سند، طراحی و تدوین برنامه‌های اجرایی سند و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری(ره) و درپی آن تلاش مسئولان در تامین و بسیج امکانات و منابع و برنامه‌ریزی‌های خرد وکلان، اما همچنان مشکل اجرای ناکافی سندتحول باقی است و این سوال که« چرا سندتحول بنیادین آنطورکه شایسته آن بوده در نظام تعلیم وتربیت به اجرا درنیامده است؟»

اين سئوال در ذهن دغدغه‌مندان ودست‌اندرکاران این عرصه موج می‌زند. لذا نویسنده دراین جستار با نگاهی تحلیلی- ترویجی  درفرمی سیال از ترسیم رخدادهایی که  بر آموزش وپرورش گذشته و همچنین مروری گذرا بر پاسخ محققان به سوال مطروحه، نظر خاص خود را براساس دانش و تجربه‌زیسته با دیگران به اشتراک گذاشته وبه سوال پاسخ می‌دهد.

جهت دريافت فايل مقاله«جستاری در اجرای سندتحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش» اينجا كليك كنيد.

سند تحول بنیادین